Prihlásenie dieťaťa do 18 rokov

Prihlásenie dieťaťa do 18 rokov do zdravotnej  starostlivosti

V prípade, že ste sa prisťahovali s dieťaťom  do nášho zdravotného obvodu alebo už bývate v našom zdravotnom obvode a rozhodli ste sa prihlásiť dieťa k nám – sú potrebné nasledovné 4 kroky:

  • Telefonicky sa spojiť so sestričkou na našej pevnej linke a dohodnúť si termín.
  • V dohodnutom termíne zákonný zástupca prinesie preukaz poistenca – dieťaťa,  podpíše  Dohodu o zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou a prevezme pre svojho pôvodného lekára Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie dieťaťa. 
  • Zákonný zástupca následne podpíše Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pôvodným lekárom.
  • Vyššie uvedené tlačivá pošle alebo osobne doručí pôvodnému lekárovi. Ten následne poštou odošle zdravotnú dokumentáciu dieťaťa k nám. Po doručení zdravotnej dokumentácie dieťa telefonicky pozveme na vstupnú prehliadku.

§ 23 zákona SR č. 662/2007 z.z. Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

§ 12 zákona SR č. 662/2007 z.z. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká okrem iného po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.