Prihlásenie novorodenca

 • Do starostlivosti prijímame novorodencov prednostne z prideleného obvodu
 • Váš záujem prihlásiť novorodenca do našej starostlivosti nám oznámte ešte pred termínom pôrodu.
 • Meno všeobecného lekára pre deti a dorast, ku ktorému dieťa prihlásite, budete potrebovať nahlásiť v pôrodnici.
 • Pred pôrodom odporúčame rodičom absolvovať prípravu na dojčenie napr. v Baby Help. Výrazne to rodičom uľahčí starostlivosť o novorodenca v období po pôrode.
 • Pri prepustení z pôrodnice si prevezmete prepúšťaciu správu novorodenca, ktorú je potrebné priniesť do našej ambulancie nasledujúci pracovný deň po prepustení.
 • Po obdržaní prepúšťacej správy naplánujeme vyšetrenie novorodenca v našej ambulancii vždy tak, aby novorodenec nebol ohrozený kontaktom s infekčnými pacientami.
 • Pri návšteve dieťatko vyšetríme, urobíme administratívne úkony, spýtame sa na rodinnú anamnézu – teda ochorenia v rodine a budeme pozorovať dojčenie. Navrhneme preventívne postupy a termíny nasledujúcich poradní, zvážime potrebné liečebné postupy a rodičov budeme informovať o fungovaní ambulancie.
 • Rodný list s rodným číslom dieťaťa poisťovaciu kartičku potrebujeme za účelom uzavretia Dohody o zdravotnej starostlivosti. Systém je nastavený tak, že  pôrodnica najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. Po spracovaní odošle matrika elektronicky hlásenie o narodení do Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) kvôli štatistickému zisťovaniu.
 • Dieťa bude mať po narodení automaticky poisťovňu matky.
 • Po podpise Dohody o udravotnej starostlivosti posielame vždy do 7. dňa nasledujúceho mesiaca hlásenie na NCZI  na účely príspevku pri narodení dieťa. Preto nie je potrebné vyplňovať papierové tlačivo.
 • O preventívnych prehiadkach detí do 3 rokov sa dočítate TU.